Visie & strategie

Waarde creëren door visie en strategie

Organisaties die een gedeelde visie en een duidelijke strategie hebben worden gekenmerkt door betere prestaties. Visie draait om het hebben van een heldere identiteit en ambitie. Het verbindt medewerkers met de organisatie en vormt de basis voor de strategie. Waar visie gaat over de emotionele kant, is strategie de rationele tegenhanger. Strategie gaat over het maken van keuzes in een complexe en veranderende omgeving, het toewijzen van beschikbare schaarse middelen om de gewenste resultaten te behalen. Een goede visie verschaft de organisatie een identiteit en ambitie, een strategie biedt keuzes en richting.

Ondanks dat zowel visie als strategie extreem belangrijk zijn voor succesvolle organisaties, zijn geen van beide van enkele waarde wanneer zij alleen op papier bestaan. Een goede visie is niet alleen bekend bij iedereen in de organisatie, hij wordt ook nageleefd in het dagelijkse gedrag en gemaakte keuzes. Wanneer een strategie geen invloed heeft op business modellen, het toewijzen van middelen, keuzes en gedrag op alle organisatorische levels, dan gaat het niet werken.

Visie

Een goede visie geeft een organisatie identiteit. Het definieert hoe succes eruitziet. Het geeft alle stakeholders een reden om zorg te dragen voor de organisatie. Het definieert gedeelde waarden en de raison d’etre voor de organisatie. Tot slot, een goede visie geeft een gezamenlijke ambitie – het ultieme langetermijndoel van de organisatie, iets om naartoe te werken. De visie biedt hiermee een uitgangspunt voor de strategie, die gaat over hoe invulling gegeven wordt aan het bereiken van de ambitie.

Strategie

Om een strategie te kunnen definiëren dient de strategische context in beeld gebracht te worden. Mogelijkheden en vragen dienen gedefinieerd en beantwoord te worden. Uiteindelijk dienen er keuzes gemaakt te worden over het toewijzen van middelen en welke kansen nagestreefd zullen worden. Doordat de wereld minder voorspelbaar is en aan verandering onderhevig, is strategisch denken niet meer alleen de verantwoordelijkheid van senior leiders. Leiders en teams binnen de gehele organisatie dienen strategisch na te denken over het bereiken van hun doelstellingen.

Meer dan aandeelhouderswaarde

Een organisatie die haar doel breder stelt dan het maximaliseren van aandeelhouderswaarde, zal uiteindelijk meer aandeelhouderswaarde creëren. Een reden van bestaan betaalt zich uit. Maar de weg om er te komen is geen makkelijke weg, het bedenken van een passende strategie is een rationeel proces. Weten waar je strategie je heen moet brengen vraagt om visie. Het is geen kwestie van enkel rationele concepten, het gaat om identiteit, hoe mensen zich voelen bij de organisatie, en de waarden die de organisatie uitdraagt. Een toekomst waar je samen aan wilt bouwen.

Wat je kunt verwachten:

Betrokkenheid

InContext begeleidt de verkenning, verbeelding, conceptualisatie, formulering en implementatie van visie en strategie voor kleine en grote organisaties en organisatieonderdelen. Het is overduidelijk dat vooral de visie van een organisatie, maar ook zeker de strategie, het resultaat moeten zijn van een proces waarin alle levels binnen de organisatie een bijdrage kunnen leveren. Vooral binnen grote organisaties is dit een complexe opgave. Voor iedere organisatie verzorgen wij een maatwerk aanpak, waarbij grote groepen betrokken kunnen worden bij het proces, zonder dat dit leidt tot chaos, eindeloze processen of besluiteloosheid.

01

Definiëren en formuleren

Onze facilitatoren en consultants komen samen om groepen te begeleiden in het formuleren van een visie en strategie. Elke sessie wordt minutieus voorbereid, met zorg en aandacht begeleid en zorgvuldig vastgelegd, waarbij behaalde resultaten als input voor vervolgstappen dienen.

02

Omarmen van de visie en strategie

InContext werkt met interne experts in het creëren en in de praktijk brengen van een communicatieplan dat er zorg voor draagt dat de visie en strategie niet alleen begrepen worden, maar ook omarmd worden door iedereen in de organisatie. We vinden het een uitdaging om creatieve, aansprekende tools, zoals spellen en simulaties, in te zetten en/of te ontwikkelen om medewerkers niet alleen te betrekken maar hen ook onder te dompelen in de nieuwe organisatie en hen te laten ervaren hoe ze succesvol kunnen zijn in het naleven van de gekozen strategie en visie.

03

Visie en strategie komen tot leven

InContext ondersteunt organisaties in het tot leven brengen van de visie en strategie in de gehele organisatie en de doorvertaling naar acties, keuzes en gedrag in de dagelijkse praktijk. De belangrijke doelstelling is dat de praktijk, de manier waarop de interactie tussen mensen onderling en met klanten plaatsvindt, in lijn is met en uitdraagt hoe er invulling is gegeven aan de verschillende concepten. Alleen dan komen de visie en strategie echt tot leven.

04

“Een goede visie en strategie zijn dagelijkse referentiepunten voor de gehele organisatie.”

Thomas Benedict – Directeur en oprichter InContext

In gesprek over jouw visie en strategie?

Contact:
Jeroen van Berkom

Mail mij via:
info@incontext.nl

Telefoon:
+31 35 628 68 48